Hitherto Unknown Secrets !

||om vyam om ||

 1. Shri Vishnu                                          The complete infinite auspicious qualities
 2. Shri RAMADEVI                                 Infinitely lesser than NARAYANA
 3. Bramha Vayu                                        1 crore times less than LAXMI
 4. Saraswati Bharati                                 100 times
 5. Garuda Shesha Rudra                           100times
 6. laxana etc shanmahishi                       5 times
 7. Sauparni Varuni Parvati                        2 times
 8. Indra KAAM                                               10 times
 9. Ahankarikaprana                                      10
 10. Aniruddha Brihaspati Sayambhu                                                                                    manu daksha prajapati Shachi Rati       10
 11. Pravahavayu                                                   5
 12. Surya chandra Shatrupa Yama                  2
 13. Varuna                                                              1-1/2
 14. Narad                                                                 1/4
 15. Agni Bhrigu Prasuti                                        1/4
 16. Marichi etc Saptarishi vaivasvat                                                                                      manu Vishvamitra                                           2
 17. Mitra [sun] nirruti tara pravahi                    1/16
 18. Kubera ganesh vishwaksen 100 [somapani]  1/16
 19. Karmaj devata 100 rishis                                      2
 20. Parjanya                                                                      4
 21. Anakhyaat devata [ 9 crores ]                                 1/4
 22. svaha                                                                              1/4
 23. Budha                                                                               1/4
 24. Usha wife of ashvini                                                     1/4
 25. Shani                                                                                  1/4
 26. Pushakar                                                                           1/4
 27. Akhyaat Ajanaj devata agni putra 100 gandharva 1/4
 28. Apsara Vibhuda                                                                 1
 29. 100 crore  -100 rishi                                                         1
 30. Chira Pitru                                                                           100
 31. Deva gandharva ,siddha charana vidhyadhar                                                              Kinnara , kimpurusha                                                   100
 32. Manushya gandarva                                                         100
 33. Manushya Chakravarti kings                                         100
 34. Manushyottama Bramhan YATI                                   100
 35. Paramhansa   [ekdandi without yagnyopavit]            1/4
 36. Hansa with yagnyopavit                                                    1/4
 37. Bahudha [ akaal jal snana tridandi ]                             1/4
 38. Kutichaka [ putradi sahita svagruhe jeevankarta ]     1/4
 39. vanina                                                                                       1/4
 40. audumbara [moolabhakshaka ]                                        1/4
 41. Valkhilya [phalabhakshaka]                                              1/4
 42. Vaikhanasa [sarvabhakshaka ]                                         1/4
 43. Shiloncha [ sasye kshetre dhanye jevankarta ]               1/4
 44. Grahina: Shalina [ek varshe dhanya sangraha ]            1/4
 45. asanchaya [ ekahivrata ]                                                        1/4
 46. varta [ yayivareshu jeevan]                                                    1/4
 47. Bramhachari bruvanhattara [ naishthik ]                        2
 48. Bramha [ vivaha paryant vedadhyayan]                             2
 49. Prajapatya  [ ek bharya rutugaminah ]                                2
 50. Savitra [12 years gurukul vasa ]                                              2
 51. Savitra Kshatriya                                                                         4
 52. Vaishya                                                                                           5
 53. Shudra                                                                                             6
 54. Anuloma [ father higher caste than mother ]                      7
 55. Pratiloma [ Mother higher caste than father ]                     8
 56. Antyaja      [ Mletcha yavan etc ]                                               2
 57. Elephant [ gaja ]                                                                           10
 58. Horse [ ashva ]                                                                               2
 59. Mruga                                                                                                2
 60. Pashu                                                                                                 2
 61. Pakshi                                                                                                2
 62. Vruksha [ trees ]                                                                               2
 63. Lata                                                                                                      2
 64. Gulma                                                                                                   2
 65. Aushadhi [ herbs ]                                                                            2
 66. Truna [twig]                                                                                        2

33 crores Deities

 1. Bramha upto shatastha devtas                                                  3300
 2. Agniputra and Karmaj till Shani                                              29700
 3. Tatvabhimani  [total]                                                                  33000
 4. Pushkar and shani/budha wife                                                                                        including 3 and half core nadi abhimani devata                                                        inclusive of non tatavabhimani devata                         8,99,67,000
 5. Total  [Nine crores ]                                                               9,00,00,000
 6. Anaakhyaat devata                                                             24,00,00,000
 7. Total deities                                                                           33,00,00,000

Thirthy three crore ajanaja devta does not include the rishis of 100 crore numbers

103 shatastha

Kubera , ganesha , vishwaksen these three excluding 100 remains

In this 100

Ashvini devta

asta vasu – drona ,dhuv , dosha , arka , agni, prana . dyu ,vibhavasu

except Agni rest are equals

ekadash rudra – Bhima [ 9 ] raivat [10 ] oja [11] ajaikpaad[12 ] mahan , bahurupaka [14 ] bhava [15] vama [16] ugra [17] vrushakapi [18] ahirbudnya [19]

Vama is umapati is 5th category

dwadash Aditya – Indra ,urukrama , mitra, varun, parjanya, bhag,pusha , vivasvan, savitru , dhata, aryama, tvshtra,

In this Urukrama is Sakshaat Parmatma ,

8+11+12=31

47 Maruts = 31+47 = 78

 1. Prana
 2. apana
 3. vyana
 4. udaana
 5. samaana
 6. naag
 7. kurma
 8. krukal
 9. devadatta
 10. dhananjay
 11. avaha
 12. paravah
 13. samvah
 14. shamyu
 15. udhvah
 16. vivah
 17. shanku
 18. kaal
 19. shvas
 20. nal
 21. anil
 22. pratibha
 23. kumuda
 24. kaant
 25. shuchi
 26. shveta
 27. ajit
 28. guru
 29. jhanjh
 30. samvartak
 31. keel
 32. jeet
 33. saumya
 34. kapi
 35. jada
 36. manduk
 37. samhrut
 38. siddha
 39. rakta
 40. krishna
 41. peek
 42. shuk
 43. yati
 44. bheema
 45. hasu
 46. pinga
 47. kampana

Paravaha is PANDU chakravarti with VAYU AVESHA

Shveta is Kesari and SAMPATI .

78 devatas along with 47 maruts

add 10 vishvedevatas to become 88

 1. pururava
 2. ardrava
 3. kaal
 4. kaam
 5. dhuri
 6. lochan
 7. satya’
 8. vasu
 9. daksh
 10. kratu

Ashvini devata 1 nasatya 2. dasra

88+2 =90

rest 10 are

 1. Dyava
 2. prithvi
 3. rubhu
 4. brihaspati
 5. yamadharma
 6. chandra
 7. kavyavaah
 8. pradhaan vayu
 9. ahankarikaprana
 10. pravahavayu

Total 100 memebers +3 kubera ganesh and vishwaksen are eligible for somaras paan during yagnya .

let us elaborate certain kaksha of souls  in karmaj and ajanaj devatas

Agniputra pavak chavan uchatyamuni chakshush raivat svarochish uttama bramhsavarni rudrasavarni indrasavarni devasavarni dharmasavarni dakshasavarni savarni tapas svayambhu vaivasvat

tapas is HARI himself ,

100 kings like Prithu , Priyavrat , mandhaat , gaya,kakustha m dushyanta, bharat, etc 100 …

14 indras in manvantara

divasvati , shambhu , adbhut, bali , vidhrut . dhurtshuchi , krutdham , These seven are Indras by the grace of HARi and not by status ,

rest seven who also become INDRAS ,

 1. Yagnya namak HARI himself
 2. Rochan [ VAYU ] ——————–Bheema
 3. Satyajit [ YAMADHARMA ] ———Yudhishthir
 4. Trishikh [ NASATYA ashvini ]——-Nakul
 5. Vibhu [ Dasra ashvini ] —————-Sahadev
 6. Mandar DHYUMNA [ Shachipati ]—–Arjun
 7. Purandar [ shachipati ]

Previous Indras were PANDAV

rest seven become Indra in later manvantaras like Bali

Asta gandharva

 1. haha ——————virat raja
 2. huhu —————–drupada
 3. dhritarashtra ——–dhritarashtra + Vayu AVESHA
 4. tumbura —————sanjay
 5. chitrarath ————janmejaya
 6. Vishwavasu ———Yudhamanyu
 7. paravasu ————uttamauj
 8. vidhyadhar ———-ajgar [ nahush ]

Apsaras

 1. Urvashi
 2. grutachi
 3. menaka
 4. rambha
 5. tilottama
 6. sukeshi
 7. manjughosha
 8. pingala
 9. poorvachitti
 10. sahajanya
 11. vishwachi
 12. trijata

rest 92 apsaras , 92 gandarvas ,16000 krishna patni gopikas  , form the ajanaj devtas among gopikastree kasheru [ daughter of tvashtra surya is shreshta .]

ajanaj are akhyaat and anakhyaat ,

anakhyaat are unnamed devatas [ not famous by name ] they are

 1. 100 vibhuda
 2. 100 devabhrutya chirapitru
 3. 100 asuras
 4. 100 singing gandharva
 5. 100 dancing apsaras
 6. 70 siddha
 7. 30 shibika paalki carrying rakshaka
 8. 30 service oriented charanas
 9. 70 attending bhuta
 10. 70 preta
 11. 70 vidhyadhar
 12. 70 kinnaras
 13. 70 pishachas
 14. 7 kubera bhruthya guhyaka
 15. 5 varuna bhrutya nagas

Though these have names of pishac preta etc the are all Haribhaktas and carry out service to their superiors .

All these are muktiyogyas  when their sadhana is complete they ascend to VAIKUNTHA .

Krishnarpanamastu .

Comments on: "Tartamya -The hierarchy !!!!" (42)

 1. Viju Rao said:

  Dear Sir,
  where do cows come in tartamya…asking coz there is elephant horse and deer in list…thanks.

  Like

  • Viju Rao said:

   or do cows come in 60th kaxa…pashu? then they are lower than gaja asva and mruga? then y r they so pujya?

   Like

 2. Keshav said:

  Acharaya

  How are the Rakshasas Pishachas etc mentioned here different from the one mentioned in Daitya Taratamya. How do differentiate between the two. Why do muktiyogyas have such bhayankar forms…..

  Sri HariVayuGurubhyo Namaha
  Sincere Pranaams

  Like

  • Keshav said:

   Acharya

   When you say “demon” what does it mean Rakshasa Preta Pishacha or daitya.

   Sri HariVayuGurubhyo Namaha
   Sincere Pranaams.

   Like

   • rakshasa has horns on head ….

    daityas do not have horns …

    preta is dead human still in the human body

    pisacha is dead human in ethereal body

    Like

 3. Pranaam Guruji…
  Yes, it is ok for Yatis to travel abroad.

  Earlier you had mentioned that the whole of earth was filled with Vedic knowledge. Gradually it started declining. So, finally it was confined to Bharat . It could be that to prevent the decline of Vedic knowledge here, yatis decided not to travel. It could be that they would propagate knowledge here and prevent the attrition here.Also, mlecha sambhasane, certain restrictions of the county, availability of food, culture of the people , availability of resources, opposition from unlike minded ppl etc would affect the practices abroad but that depends on the will of the person. With the sole intent to preach Dharma, nothing can be a hindrance.

  Now, there are lot of ppl abroad who follow their duties religiously i.e., there are many hindu communities who recognise the need to do their daily worship and continue the culture(specific to ritual/worship) which their forefathers were doing and for whom staying abroad is unavoidable..

  Also,envt is now conducive. Stay of yati(with certain restrictions) will give immense shradda to those ppl to do their activities thereby increasing and firming their faith on God.

  Provided Yatis only intent would be to spread the word of God I believe it is ok for them to travel but there lies a serious hazard that every other person will sponsor/ insist that their Guru/Yati travel abroad and give pravachan/darshan which should be prevented by some means.

  When great souls do travel it will ofcourse be for some great purpose..

  Regards,
  Paritosh…
  Sri Krishnarpanamastu..

  Like

 4. Dear Karthik,
  i appreciate ur respect for yatis. but what i’m trying to say is:
  more power more responsibilty…..in madhwa style………..higher the tartamya(status) stricter the rules…..sanyasa ashrama is higher than grihasta. so if a grihasta goes abroad prarabdhavasha then there is prayaschitta but yatis who are torchbearers of madhwa sampradaya if they commit such mistakes then whats left? ordinary people will never understand or abide by dharma.

  about ordinary people like us commenting on them……….dharmashastras say that when elders go astray younger ones can/should point out but not argue or condemn. for example if ur parents or any elder close to u is doing something wrong/unacceptable then won’t u warn them? or will wait for any outsider/stranger to do it? thats impractical. so when madhwa yatis make mistakles who other than madhwas (followers) will point out? and why would others care?. so its our job only.

  sri krishnarpana.

  Like

 5. namaskara acharya

  you have written somewhere-……….Akyatha devatas will be assisted by anakyatha devathas,their sons will ajanaja devatas.

  But hereabove you have written …ajanaj are (27 kaksha )akhyaat and (21 kaksha) anakhyaat ,

  anakhyaat are unnamed devatas [ not famous by name ] they……

  which sentence are true?

  badrinath

  Like

  • set of devatas from 5th onwards till 27 are spread of akhyaat devatas .. anakhyaat at 21 .. and ajanaj are their sons //

   Like

   • LET READERS CONTRIBUTE TO THE DEBATE

    TOPIC
    SHOULD YATIS TRAVEL OVERSEAS ?

    Like

   • poojaneeyamaina gurugariki,

    in my opinion yatis are really great souls and in my opinion whose activities are beyond the debate of ordinary ppl like us… but foreign travel by others is condemnable ..

    Like

   • @karthik
    its actually opposite. foreign travel by others is atleast pardonable(not allowed) but by yatis is condemnable even shameful…………

    sri krishnarpana.

    Like

   • poojaneeyamaina gurugariki,

    @ viju sir : one small doubt can we blame/criticize yatis when we are not on a level of even comparison with those great souls ? one thing is that yatis among themselves may discuss/debate/argue whether they may travel to outside countries or not .. but not the ordinary guys like us ..
    🙂 … when it comes to foreign travel by others… yes its condemnable.. but pardonable or not i am not sure..

    Like

Dear Readers , If you are asking a query , Kindly do not forget to worship SRIMAN NARAYANA and HANUMANJI and then write a number within 1800 followed by single digit number [ within 1-8 ] ,kindly Give time and current Place where you are asking query from ! , followed by number of virtual beetle leaves ,nuts and fruits you would like to give astrologer , and clear place ,time and date of birth . [take your hands off keyboard ] TOUCH a BODY part and kindly mention which part of the body Your hand is touching [ sprishtanga ] .... state your problem clearly , let us know what is it that your are looking for without ambiguity ! start and end with salutation to HARI ! If above procedure is not adhered to ,then no answers will be given !

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: