Hitherto Unknown Secrets !

ॐ ॥ देवताकार्य सिद्धयर्थं सभास्तंभसमुद्भवम् । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

लक्ष्म्यालिञ्गितवामाँगं भक्तानाम् वरदायकं ॥ श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

आंत्रमालाधरं शंखचक्राब्जायुधधारिणं । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

स्मरणात्सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

सिंहनादेन महता दिग्दन्तिभयनाशनम् । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

प्रह्लादवरदं श्रीशं दैत्येश्वरविदारणं । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

क्रूरगृहैः पिडीतानां भक्तानामभयप्रदं । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

वेदवेदांतयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवंदितम् । श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌रूणमुक्तये ॥

य इदं पठते नित्यमृणमोचनसंज्ञितम् । अनृणी जायते सद्यो धनं शीघ्रमाप्नुयात् ॥

………………………………………………………………………………………………………………

लक्ष्मीद्वादशनाम स्तोत्र

श्रीदेवी प्रथमम् नाम द्वितीयममृतोद्भवा । त्रितीयम् कमला प्रोक्ता चतुर्थम् सुरसुंदरी ॥

पंचमम् देवगर्भा च षष्ठं च मधुसूदनी । सप्तमम् तु वरारोहा अष्टमम् हरिवल्लभा ॥

नवमम् शार्ञ्गणी प्रोक्ता दशमम् देवदेवता । एकादशम् तु लक्ष्मी : स्यात द्वादशम् भुवनेश्वरी ॥

एतद् द्वादश नामानि त्रिसंध्यम् य: पठेन्नर: । आयुर्ारोग्यमैश्वर्यमतिपुण्य फलप्रदम् ॥

द्विमासम सरवकार्याणि षणमासाद्राज्यमेव च । संवत्सरम् तु पूजाया: श्रीलक्ष्म्या: पुज्य एव च ॥

लक्ष्मीम क्षीरसमुद्रराजतनयाम् श्रीरंगधामेश्वरीम् । दासिभूतसमस्तदेववनिताम् लोकैकदीपांकुराम् ॥

श्रीमन्मंदकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेंद्रगंगाधराम् । ताम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम सरसिजाम् वंदे मुकुंदप्रियाम ॥

॥इति लक्ष्मीद्वादशनााम स्तोत्रम् ॥

—————————————————————————————–

अवतारत्रयस्तोत्रम्

ॐ ॥ मध्वहृत्कमलस्थितम् वरदायकं करुणाकरं लक्ष्मणाग्रजमक्षयं दुरितक्षयं कमलेक्षणम् ।

रावणांतकमव्ययं वरजानकीरमणं विभुं अंजनासुतपाणिकञ्जनिषेवितं प्रणमाम्यहम् ॥

पालयस्व निपालयस्व निपालयस्व रमापते वादिरामुनींद्रवंदित वाजिवक्त्र नमोऽस्तु ते ।1।

देवकीतनयं निजार्जुनसारथिम् गरुडध्वजं पूतनाशकटासुरादिखलान्तकं पुरुषोत्तमम् ।

दुष्टकंसनिमर्दनम् वररुग्मिणीपतिमच्युतम् भीमसेनकराम्बुजेन सुसेवितम् प्रणमाम्यहम् ॥

पालयस्व निपालयस्व निपालयस्व रमापते वादिरामुनींद्रवंदित वाजिवक्त्र नमोऽस्तु ते ।2।

ज्ञानमुक्तिसुभक्तिदं वरबादरायणमव्ययं कोटिभास्करभासमानकिरीटकुण्डलमण्डितम् ।

वाक्सुदर्शनतः कलेः शिरघातकं रमया युतं मध्वसत्करकञ्जपूजितमक्षयं प्रणमाम्यहम् ॥

पालयस्व निपालयस्व निपालयस्व रमापते वादिरामुनींद्रवंदित वाजिवक्त्र नमोऽस्तु ते ।3।

 

सर्पराजस्तुति ः

फणाष्टदलशेखरम्  धृतसुवर्णपुंजप्रभम् सवज्रवरभूषणम् नवसरोजरक्तेक्षणम् । सुवर्णमुकुटोज्ज्वलम सकलवांछितार्थप्रदम् नमामि शिरसा सुरासुरनमस्कृतम् वासुकीम् ॥ सहस्रवक्त्रम् द्विसहस्र जिव्हाम् पिशंगनेत्रम् कपिलाशुकाद्यम । विषायुधम् प्रोज्ज्वलदंष्ट्रबाहुंतम् नागराजम् प्रणतोस्मि नित्यम् ॥ सहस्रशीर्षम् जगदेककुंडलम् पीतांबरम् धूम्रसहस्रलोचनम् । उदारवीर्यम् विषदंष्ट्रकाननम् नमाम्यनंतम् भुवनैकनाथम् ॥

सुब्रह्मण्यद्वादशनाम

शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि नराणामिष्टदम् परम् । सुब्रह्मण्यद्वादशनामस्तोत्रम् शुभप्रदम् ॥ प्रथमम् स्कंद इत्युक्तः शक्तिधारी द्वितियकम् । हेमचूडस्तृतीयम् तु भद्रसेनश्चतुर्थकम् ॥ भवानीजः पंचमम् तु भवपुत्रश्च षष्ठकम् । अन्नदानादिशीलश्च सप्तमम् कुक्कुटध्वजः ॥ अष्टमम् नवमम् चाथ मयूरवरवाहनः ॥ दशमम् च गुहः प्रोक्तो देवसेनापतिस्तथा ॥ एकादशम् द्वादशम च महासेनः प्रकीतितः । द्वादाशैतानी नामानि षण्मुखस्य महात्मनः ॥ त्रिकालम् यः पठेनित्यम सर्वाभिष्टमवाप् नुयात । सर्पबाधाप्रशमनम्सर्वसिद्धिकरम् शिवम् ॥ गृहपीढ्ाहरम् व्याधिदुःखदोषनिवारकम् ॥ गोप्यादगोप्यतरम् स्तोत्रम् त्वयि स्नेहात्प्रभाषितम् ॥

 

Comments on: "Runamochana stotra & Avataartraya stotram !" (16)

 1. Dear sir,

  My greetings to you.

  i am in great trouble now. i am jobless for past 2 yrs. I am in huge debts also. Saddest part is which ever job i get, that will last for a few days or months. some or the other problem will be created at work place as if just for the sake of getting me out of the job. This has been happening from the beginning of my career. I am totally frustrated.

  Sir, pls let me know what i should do to eliminate this problem. I will be more than happy if you can show me a solution for my problem.

  the numbers

  520 (within 1800)

  234 (withing 1-8)

  421 (within 1-9)

  DOB: 12-7-1976
  Time: 1 pm(afternoon)
  Place: Kavali(Nellore DT)

  my elbows are rested on my two thys as i am typing this on my computer.

  Like

 2. Jogeswari said:

  pujya guruji,
  thank you for the stotram. soon i am going to do it. than you for your earlier replies. i believe it is my luck that i could find your web site. thank you. pls accept my pranams.

  Like

 3. meenaiyer said:

  This is regarding a clarification. In one of ur posts u have mentioned that if husbands nakshatra follows that of his wife, his longevity is affected. Can u tell me in detail regarding this.

  Regards

  Like

 4. Krishnan said:

  Namaskara Shri Chiraan avare,

  Almost all of these stotras have to be recited during the three Sandhyas for siddhi. For those of us at work during the afternoons, it would not be possible to have madi and shuchi due to the working conditions these days. In such a scenario, how can we best follow the dictum of stotra recitation during the three Sandhyas? Kindly advice. Can a Manasika stotra smarana be done in such a situation? When you have some time, kindly write a post on how manasika pooja is done.

  Thank you very much.

  Best regards,
  Krishnan

  Like

 5. Hare Srinivasa,

  SarpaRaja stuti

  Fana-ashta-dala-shekaram drutsuvarna-punjaprabham savajra-varabhushanam navasarojraktekshanam |
  Suvarna-mukutojjvalam sakala-vaancchitartha-pradam namani shirasaa sura-asura-namaskrutam vasukeem ||
  sahasra-vaktram dwi-shashra-jivham pinshang-netram kapilaashukadhyam |
  vishayudham projjvaldamshtra-bahumtam nagarajam pranatosmi nityam ||
  sashasra-shirham jagadeka-kundalam pitambaram dumrashastralochanam |
  udaryaveeryam vishadamtrakaananam namamya-anatam bhuvanaikanaatham ||

  Subramanya Dwadasha Nama

  Shrunu putra pravakshyami narayanamistadam param | Subryamanya-dwadasha-nama-stotram shubapradam |
  prathamam skanda ityuktaha shaktidhari dvithiyakam | hemachudas-tritiyam tu bhadrasenashravatuarthakam ||
  bhavaneejaha panchamam tu bhavaputrashrava shashtakam |
  anndaanadesheelshrava saptamam kukkutadhvajaha ||
  ashtamam navamam chaatha mayuravahanaha ||
  dashama cha guha prokto devasenapatistha ||
  ekadahsam dwadasham cha mahasenaha prakithitaha | dwadasheetaani naamani shanmukhasya mahatmanha ||
  trikalam yaha patenityam sarvabhishtamvaap nuyaat |
  sarpabaadhaprashmanama-sarvasriddhikaram shivam ||
  gruhpeedamheeram vyadhidoshanivarakam ||
  gopyaadgopataram stotram tvayii snehatprabhashitam ||

  Any mistakes are solely mine.

  Jai Bharateesha,
  Hrishikesh

  Like

 6. Hare Srinivasa

  SarpaRaja stuti

  Fana-ashta-dala-shekaram drutsuvarna-punjaprabham savajra-varabhushanam navasarojraktekshanam |
  Suvarna-mukutojjvalam sakala-vaancchitartha-pradam namani shirasaa sura-asura-namaskrutam vasukeem ||
  sahasra-vaktram dwi-shashra-jivham pinshang-netram kapilaashukadhyam |
  vishayudham projjvaldamshtra-bahumtam nagarajam pranatosmi nityam ||
  sashasra-shirham jagadeka-kundalam pitambaram dumrashastralochanam |
  udaryaveeryam vishadamtrakaananam namamya-anatam bhuvanaikanaatham ||

  Subramanya Dwadasha Nama

  Shrunu putra pravakshyami narayanamistadam param | Subryamanya-dwadasha-nama-stotram shubapradam |
  prathamam skanda ityuktaha shaktidhari dvithiyakam | hemachudas-tritiyam tu bhadrasenashravatuarthakam ||
  bhavaneejaha panchamam tu bhavaputrashrava shashtakam |
  anndaanadesheelshrava saptamam kukkutadhvajaha ||
  ashtamam navamam chaatha mayuravahanaha ||
  dashama cha guha prokto devasenapatistha ||
  ekadahsam dwadasham cha mahasenaha prakithitaha | dwadasheetaani naamani shanmukhasya mahatmanha ||
  trikalam yaha patenityam sarvabhishtamvaap nuyaat |
  sarpabaadhaprashmanama-sarvasriddhikaram shivam ||
  gruhpeedamheeram vyadhidoshanivarakam ||
  gopyaadgopataram stotram tvayii snehatprabhashitam ||

  Any mistakes are solely mine.

  Jai Bharatesha,
  Hrishikesh

  Like

  • Upadhyaya said:

   ಸರ್ಪರಾಜಸ್ತುತಿ:
   ಫಣಾಷ್ಟದಲಷೆಖರಮ್ ಧ್ರುತಸುವರ್ಣಪುಂಜಪ್ರಭಮ್ ಸವಜ್ರವರಭೂಷಣಮ್ ನವಸರೊಜರಕ್ತೆಕ್ಷಣಮ್ |
   ಸುವರ್ಣಮುಕುಟೊಜ್ಜ್ವಲಮ್ ಸಕಲವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಮ್ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕ್ರುತಮ್ ವಾಸುಕೀಮ್||
   ಸಹಸ್ರವಕ್ರತಮ್ ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ಜಿವ್ಹಮ್ ಪಿಷಂಗನೇತ್ರಮ್ ಕಪಿಲಾಷುಕಧ್ಯಮ್ |
   ವಿಷಾಯುಧಮ್ ಪ್ರೊಜ್ಜ್ವಲದಂಷ್ಟ್ರಬಾಹುಂತಮ್ ನಾಗರಾಜಮ್ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||
   ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮ್ ಜಗದೇಕಕುಂಡಲಮ್ ಪೀತಾಂಬರಮ್ ಧೊಮ್ರಸಹಸ್ರಲೊಚನಮ್ |
   ಉದಾರವೀರ್ಯಮ್ ವಿಷದಂಸ್ಟ್ರಕಾನನಮ್ ನಮಾಮ್ಯನಂತಮ್ ಭುವನೈಕನಾಥಮ್ ||

   ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಧ್ವಾದಶನಾಮ
   ಷ್ರುಣು ಪುತ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನರಾಣಾಮಿಷ್ಟದಮ್ ಪರಮ್ | ಸುಬ್ರ್ಯಮಣ್ಯದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೊತ್ರಮ್ ಶುಭಪ್ರದಮ್ ||
   ಪ್ರಥಮಮ್ ಸ್ಕಂದ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಕ್ತಿಧಾರಿ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ | ಹೇಮಚೂಡಸ್ತ್ರಿತೀಯಮ್ ತು ಭಧ್ರಸೇನಾಷ್ಚುರ್ತಕಮ್ ||
   ಭವಾನೀಜಃ ಪಂಚಮಮ್ ತು ಭವಪುತ್ರಷ್ಚ ಷಷ್ಟಕಮ್ | ಅನ್ನದಾನಾದಿಶೀಲಷ್ಚ ಸಪ್ಟಮಮ್ ಕುಕ್ಕೂಟದ್ವಜಃ ||
   ಅಷ್ಟಮಮ್ ನವಮಮ್ ಚಾಥ ಮಯೂರವರವಾಹನಃ | ದಶಮಮ್ ಚ ಗುಹಃ ಪ್ರೋಕ್ತೊ ದೇವಸೇನಾಪತೀಸ್ತಥಾ ||
   ಏಕಾದಷಮ್ ದ್ವಾದಷಮ್ ಚ ಮಹಾಸೇನಃ ಪ್ರಕೀತಿತಃ | ದ್ವಾದಶೈತಾನೀ ನಾಮಾನಿ ಷನ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ||
   ತ್ರಿಕಾಲಮ್ ಯಃ ಪಠೇನಿತ್ಯಮ್ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ | ಸರ್ಪಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಮ್ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಕಾರಮ್ ಶಿವಮ್ ||
   ಗೃಹಪೀಡಾಹರಮ್ ವ್ಯಾಧಿದುಃಖದೊಷನಿವಾರಕಮ್ | ಗೊಪ್ಯಾದಗೊಪ್ಯಾತರಮ್ ಸ್ತೊತ್ರಮ್ ತ್ವಯಿ ಸ್ನೆಹಾತ್ಪ್ರಭಾಷಿತಮ್ ||

   Like

 7. suresh sharma said:

  thanks for posting laxmo as well as subramanya strpta i shall recote them guru ji can we know the significance of both

  Like

 8. updated shesha stotram and subramahnyam stotra
  http://wp.me/plbXz-g5

  readers should take advantage of these stotras …. reciting them tommorrow and day after will give all the desires , relieve naagdosha … fear of snakes … relief from planetary afflictions …… diseases due to abhichara ….sade sati … ashtam shani sashta guru dosha ….. astangata dosha …..debilitated planets effects ….
  skin diseases

  Reciting 1000 times will increase satvik nature day by day ….. will give karyasiddhi

  Like

  • Thank u Guruji 🙂

   Like

  • Dear Sir
   Is it possible for you to give the stotras with audio it will help people like me who is not conversant with Sanskrit words it is difficult to get the right pronunciation

   Thank you

   Like

  • Kedarnath B Ingale said:

   Dear Gurunatha,

   Koti Koti Pranaam,

   Can these stotras be recieted for daily in pooja or just who have the Rahu dosha..

   Plz clarify and tell when and for what these stotras shall be recieted..??

   Thanks.

   Like

 9. karthik said:

  poojaneeyamaina gurugariki,

  thanks a lot for posting the stotra which i had requested.. shatakoti dhanyavadamulu

  Like

 10. pranaam guruvar,

  Request you to grace us with the significance of the above stotras.

  naman

  Like

Dear Readers , If you are asking a query , Kindly do not forget to worship SRIMAN NARAYANA and HANUMANJI and then write a number within 1800 followed by single digit number [ within 1-8 ] ,kindly Give time and current Place where you are asking query from ! , followed by number of virtual beetle leaves ,nuts and fruits you would like to give astrologer , and clear place ,time and date of birth . [take your hands off keyboard ] TOUCH a BODY part and kindly mention which part of the body Your hand is touching [ sprishtanga ] .... state your problem clearly , let us know what is it that your are looking for without ambiguity ! start and end with salutation to HARI ! If above procedure is not adhered to ,then no answers will be given !

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: