Hitherto Unknown Secrets !

Posts tagged ‘Drishti dosha’

Nadi Astrology – Drsihti Dosha !

 • Badhakadhipati shani aspecting both lagna and laganadhipati
 • badhakadhipati guru aspecting  both lagna and laganadhipati
 • badhakadhipati mars  aspecting  both lagna and laganadhipati
 • seventh lord in badhaka rashi
 • badhakipati in seventh
 • all the above gives drishti dosha
 • shani budha PRETA drishti
 • GURU devat drishti
 • MArs shatru drishti
 • PARIHAR – for ravi arun homa , rudra gan shraddha kali pooja homa
 • chandra sreechakra parivaar devata  homa
 • mars DUrga Homa  khanga RAVAN bali , bhairava homa
 • budha – rakshoghna homa sudarshan homa
 • guru – bramha satra homa
 • shukra – chandi homa kali homa matruka homa
 • shani – Preta sanskaar , ekaah , Rudra yaaga , ayuta gayatri homa
 • RAhu – sarpa sanskaar , nityavidhi sanskaar dashaah follwoed by ekaah dwdashaah + sapindikarana shraddha [ ayuta homa tila gayatri ]
 • ketu KAli homa , graam deavta homa chandi homa  

Tag Cloud

%d bloggers like this: