Hitherto Unknown Secrets !

Posts tagged ‘KrishNaashtami vrata .. Padma purana’

PadmapuraNokta Balkrishna vrata !!

Sankalpa

Dhyanam

tamadBhutam baalkambujekshaNam chaturbhujam shankhagadaryudayudham | srivatsalaxmam galashabhikaustubham peetambaram saandrapayodasaubhagam || mahaarhavaiduryakiriTkunDalatvisha parishvatkasahasrakuntalam | uhdhamkaanchyangadakanKanadibhirvirochamaanam vasudev ekshat ||

iti dhyanam

Vishnu sahsranaam , krishnaastottarshatnaam stotram keshavaadi chaturvimshati naam , mastsyaadi dasha naam … with that Tulasi archana

Give DHOOP [ agarbatti ]

dhoopam dugdhabdishayanam gandhadyaih sumanoharam | sarvabhiShTapradam deva gruhaNasurbhanjan ||Shri baalkrishNay namaha , Dhoopam samarpayaami

Deepam

saajyam trivartisamyuktam jnanam vaijnaansaadhanam | deepamgruhaaN devesh kaivalaphal daayakam || Shree baalkrishnay namah , Deepam samarpayami

give deepaarti

Naivedyam

sprinkle some water on ground  , make a square mandal .. write shree on it ..put a plate and naivedya on it .. [ butter , fruits , poha , dry fruits ]  put tulasi ..[moolmantra japam ] show tarkshya etc mudra ..

with vyahruti parishinchan

Shree Baalkrishnaya namaha

 • aaposhanaartham uakam samarpayaami
 • pranatmane NaraYanay svaha
 • apaanatmane vasudevaya svaha
 • Vyanatmane sankarshaNaya svaha
 • udanatmane pradyumnaya svaha
 • samanatmane  aniruhdhaya svaha
 • bramhane purushottamaya svaha
 • bhakshyabhojyaphalopetam dadhyodanamanvitam |naivedyam sveekurushaththavedam devakya saha Keshava |
 • Shree baalkrishNaya svaha Naivedyam samarpayaami

Amrutapidhanamasi svaha

 • SHree BaalkrishNAya namaha “Uttaraposhanarthe ” udakam samarpayaami
 • SHree BaalkrishNAya namaha ” Hastaprakshaalanarthe ” udakam samarpayaami
 • SHree BaalkrishNAya namaha ” Gandoosharthe ” udakam samarpayaami
 • SHree BaalkrishNAya namaha ” karodvanarthe ” chandanam samarpayaami

leave a water in a bowl and at the same time take a flower apply some sandal paste and offer it To LORD ..

Taamboolam

taamboolam ch sakarpooram sugandhadravamishitam | naagvallidalairyuktam  GruhaaN varado bhava | Shree BaalkrishNay namaha , Taamboolam samarpayaami

place a beetle leaves with dryfruits and supaari ..

DakshiNaam |

sauvarNaam rajatam taamra nanaratnasamanvitam | karma shadGunyasidhyartham dakshiNa  pratigruhyatam || Shree BaalkrishNay namaha , DakshiNaam samarpayaami || place  tulasi and some coins ..

Phalaani ||

Rambhaphalam naarikelam tathaivaamraphalaani | poojitoasi surshreshTha gruhyataam kansasoodan || shree BaalkrishNay namaha Nanavidhaphalaani samrapaaami || keep fruits , coconut .. etc .. with tulasi

Mangalaarti ||

Agyaandhwaantshamanam jnanasadhanamuttamam | Neerajanam GruhaaNedam Krushnakarpoorsamyutam || karpoorakam maharaaj rambhodbhutam ch deepakam | mangalaanthe mahipaal sangruhaaN jagatpate || Shree BaalkrishNay namaha Neerajanam karpoorartikyam ch samarpayaami ||

make an aarti

mantrpushpanajali

Pushpanjalim gruhaNemam vividhaih kusumairyutam | moordhni chaaropitam bhaktya tava saanidhyamichchita || SHree baalkrishnay namaha, mantrapushpanjali samarpayaami ||

Rajopacharaan

Shree balkrishnay namha ,rajopachaaraan samarpayaami

ShankhabhramaNam

pour water tulasi in shankha and make three rounds ..

Prasannarghyam

devakigarbhsambhoota kamsapranaapaharaka | idamarghyam pradasyaami mama krishna praseed bho || shree Baal krishNaya namaha prasannaarghyam samarpayaami ||

 • Vishnave namaha Prasannarghyam samarpayami
 • govindaya namaha Prasannarghyam samarpayami
 • garuddhwajaya namha Prasannarghyam samarpayami
 • hrishikeshaya namaha Prasannarghyam samarpayami
 • padmanabhaya namaha Prasannarghyam samarpayami
 • jishnave namaha Prasannarghyam samarpayami
 • haraye namaha Prasannarghyam samarpayami
 • Shree Narayanay namaha Prasannarghyam samarpayami

Pradakshina

yani kani ch papani janmantar krutaani ch| tani tani vinashyantu pradakshina  pade pade | damodar padmanabh shankha chakra gadadhar |pradakshinaam karishyaami kalpasadhan me prabho ||

shree balkrishnay namaha , Pradakshina samarpayaami

Namaskaar ||

anagham vaamanam shaurim govindam purushottamam | vaasudevam hrishikesham madhavam madhusudanam || daamodaram padmanabham keshavam garuddhwajam | govindamachyutam krishNamanantamparajitam || adhokshajam jagadbeejam argasthithatyantkaariNam | anadinidhanam vishnum devdevam trivikramam || narayaNam chaturbahum shankhachakragadadharama | peetambaradharam saumyam vanamaalvibhshitam || srivatsavakshasam shresham shreedharam shreepatim harim || upendram devakisunum praNamami prajapatim || krushNay vaasudevay haraye paramatmane | pranatkleshanaashay Govindaay namo namaha || namo bramhanyadevay go bramhanhitay ch | jagaddhitaay krushnay govindaya namo namaha || namastubhyamjagannatha devakitanay prabho vasudevatmajanant yashodanandvardhan | govinda gokulaadhar gopikant namostute  ||

make sastanga namaskaar

Kshamaapanam ||

aparaadh sahasraaNi kriyante aharnisham maya | taani sarvaani me deva kshamasva purushottama ||

Prarathana ||

devakinandan shreesh hare sansaarsaagaraat | durvruttaamstraayase VisHno ye Smaranti sakrut sakrut || soaham devaatidurvrattah  traahi mam shokasaagaraat || pushkaraksha nimagroham vahatyajnanasaagare || traahi maam devedevesh tvamruteanyo na rakshita || paapoham paapkarmaaham paapatmaa paapsambhavah || Traahi maam krupaya dev sharaNagat vatsal ||  anytha sharaNam naasti tvameva sharaNam mama | tasmaat kauNyabhaaven raksha raksha janardhan || krishNa KrishNa sadananda bhaktaabhishtapradayak ||

putrapautraadisampattim dehi me madhusudan || kale varshatu parjanya prithvi sashyashalini | deshoyam kshobharahito bramhaNah santu nirbhayah || aputra putriNah santu putrinah santu poutriNah |    adhanaah sadhnaah santu jeevantu sharadaam shatam || shree BaalkrishNay namaha Prarathanaam samarpayaami ||

KrishNArapanam ||

kayen vaacha  manasendriyairva budhdyatmana va prakrutisvabhavaat | karomi yadyat sakalam parasmai narayaneti samarpayaami ||

vartmane ,samvatsare , dakshinayane , varsharutau , shravanmase krishNapakshe , ashtamayaam tithou …vasaare , Shree vishnupreranaya Shree Vishnu preetharthaam  chandrodaykaale anena mayaacharitena Shree Krishnajanmashtamivratena .. Shree baalkrishnapoojaaradhanena Bhagavaan Shree BALKRISHNA priyataam preeto bhavatu |

SHreekrishNa pratigruhNaati Shree KrishNO vai dadhaati ch | ShreeKrishnaastaakobhabhyaam shreekrishNAy namo namah ||

iti SHreepadmapuraNokta Shree baalkrishNapooja sampoornaa ||  Krishnarpanmastu

 

chandrodaya arghya ..

Tag Cloud

%d bloggers like this: