Hitherto Unknown Secrets !

Posts tagged ‘sriraghvendra stotra’

श्रीRaghavendraashtakshar stotra for Women !

गुरुराजाष्टाक्षरम् स्यात महापातकनाशनम् । एकैकमक्षरम् चात्र सर्वकाम्यार्थ सिद्धिदम् ॥ रकारोच्चारणमात्रेण रोगहानिर्न संशयः । घकारेण बलं पुष्टिःआयुः तेजश्च वर्धते ॥ वकारेणात्र लभते वांछितार्थान्न संशयः। द्रकारेणाघराशिस्तु द्राव्यते द्ृतमेव हि ॥ यकारेण यमाद्बाधो वार्यते नात्र संशयः । नकारेण नरेंद्राणाम् पदमाप्नोति मानवः ॥ मकारेण माहेंद्रमैश्वर्यम् याति मानवः। गुरुर्नाम्नाश्च महात्म्यम अपूर्वम् परमाद्भुतम् ॥ तन्नामस्मरणादेव सर्वाभिष्टं प्रसिध्यति । तस्मान्नित्यम पठेदभक्त्या गुरुपादरतस्सदा ॥श्रीराघवेंद्राय नमः इत्याष्टाक्षरमंत्रतः । सर्वान्कामानवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ अस्टोत्तरशतावृत्तिम् स्तोत्रस्यास्य करोति यः । तस्य सर्वार्थसिद्धिस्यात गुरुराजप्रसादतः ॥ एतदष्टाक्षरस्यात्र महात्म्यम् वेत्ति कः पुमान । पठनादेव सर्वार्थसिद्धिर्भवति नान्यथा ॥ स्वामिना राघवेंद्राख्य गुरुपादाब्जसेविना । कृतमष्टाक्षरस्तोत्रमगुरुप्रीतिकरम् शुभम् ॥

इतिश्रीगुरुजगन्नाथदासार्यविरचित श्रीराघवेंद्राष्टाक्षरस्तोत्रम संपूर्णम ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

Tag Cloud

%d bloggers like this: